''the People's Paths home page!''
Copyright © 2004 NLThomas
All Rights Reserved


English to Cherokee ~ Words and Phrases
Begginning with "S"


Sabbath - Unadodaquasgv
Sack - Degalodi
Sacred - Galvquodi
Sacrifice - Alisgolvdodiyi
Sad - Uwedolisdi
Saddle - Gayahulo
Saddle bag - Digitsadi
Safe - Niganayegvna
Safely - Ganayegi nigesvna
Safety - Nunayehisdvna
Sag - Unoyvtsv
Said - Nuwesvgi
Sail - Aisv
Sailed - Unigisv
Sailing - Aisvi
Saint - Nasganvnva
Sake - Nasgi igvnisisgi
Salad - Agvhaluyv agisdi
Salaries - Anadatlosgv
Salary - Adatlosgv
Sale - Ganadinvdi
Sales - Diganadinvdi
Salesman - Adananvdi ganadegi
Salesmen - Adananvdi aninadegi
Sallow - Uwodalv
Salmon - Semoni
Saloon - Tsunaditasdi
Salt - Ama
Salute - Adayolsdi
Salvation - Vdadisdelvdi
Salve - Ganvliyedi
Same - Utloyi
Sample - Ditlilosdodi
Samples - Hilvsgi ditlilosdodi
Sanctify - Didanilvisdi
Sanction - Didanilvtsv
Sandwich - Senawitsi
Sandy - Noyaha
Sang - Dunogisv
Sanitary - Udanvgalvda
Sanity - Osi udanvtedi
Sap - Atasgisgv
Sarcasm - Adalisgananehi
Sardine - Sadini
Sash - Tsolanv gatinvdv
Sassafras - Ganasdatsi
Sat - Uwolv
Satan - Tsvsgina
Satchel - Degalodi usdi
Satin - Utsisdalugisgi anuwo
Satisfaction - Tsudolatsanv
Satisfactorily - kali didolagi
Satisfactory - Kali didolastanv
Satisfied - Osi ayelvnv
Satisfy - Osi ayelvdi
Saturday - Unadodaquidena
Saucer - Hawinaditlv atlodi
Sausage - Hawiya asdovi
Savage - Geyatahi
Save - Ahiyasdi
Saved - Atsisdelvhvgi
Saving - Asquanigodisgv
Savings - Getsisdelvda
Savior - Unisdelisgi
Saw - Ugohvgi
Sawdust - Usgogv
Sawmill - Svqualosgi
Saxophone - Atseluhisdi
Say - Hinegi
Saying - Kanegvi
Says - Adiha

Scab - Utsasdalv
Scaffold - Didadvdi
Scald - Uleyvsv
Scale - Digadvdi
Scalp - Atsisdanegalvda
Scandal - Usonv adaduhisdodi
Scant - Galulogi
Scapegoat - Atsidanelv
Scar - Unelvsv
Scarce - Kanigvgi
Scarcely - Navnigesdodi
Scare - Asgasdi
Scare crow - Goga ditesdodi
Scared - Usgasdanelvgi
Scarf - Alisquanosdodi
Scarlet - Usgosda gigage
Scatter - Adigaleyasdi
Scene - Dikanodi
Scenery - Dikanodiyi
Scenes - Dikahnanidasdi
Scent - Gawasvgv
Schedule - Iyu aselv
Scheduled - Uselv iyui
Scheme - Adanvtedi
Scholar - Dideloquasgi
Scholarship - Dvdeloquasgv
School - Dideloquasdi
Schoolbook - Dideloquasdi goweli
Schoolboy - Dideloquasgi atsutsa
Schoolgirl - Dideloquasgi ageyutsa
Schoolhouse - Tsunadeloquoasdi adanelv
Schooling - Danadeloquasgv
Schoolmaster - Dideyohvsgi
Schoolmistress - Dideyohvsgi ageyv
Schoolroom - Tsunadelquasdi kanvsulv
Schools - Tsunadeloquasdi
Science - Agatohvsdi
Scientific - Asinasdv
Scissors - Dilasdoyadi
Scoff - Adalisgananedi
Scold - Adasohedi
Scoop - Utana godesdi
Scorch - Uleyvsv
Score - Usquadisdi
Scorn - Uyoasedi
Scoundrel - Unegutsidv
Scour - Ganvgalodi
Scout - Ayawasdi
Scramble - Asuyedv
Scrap - Agvhalvda
Scrape - Asdvgosdi
Scratch - Didlagosdi
Scream - Geluhvsdi
Screen - Tsolanv uyanv
Screened - Uyanv gayalv
Screw - Udiqualvdeyadv
Scribe - Dinowelisgi
Scripture - Galvquidowelv
Scrub - Yateno ganvgalvdi
Scuffle - Adisvsdi
Scythe - Agalisdodi

Sea - Amequohi
Seacoast - Amayulvdi
Seal - Asoasdo
Search - Ayasdi
Season - Iyu udetiyvsadisv
Seasons - Adanetliyvsgv sudetiyvda
Seat - Gadi
Seats - Digadi
Second - Taline
Seconded - Uwagusdvnv
Secrecy - Udelidv
Secret - Udelida
Secretary - Digowelisgi
Section - Nahna gesv
Sections - Nahna degesv
Secure - Diganiyvdi
Secured - Diganiyvda
Securing - Daniniyisgv
Security - Gudalvdo
Seduce - Adatinvsdi
See - Agowadvdi
Seed - Ugata
Seeing - Vgowatisgv
Seek - Ayasdi
Seeking - Ugohvi
Seem - Igayelisdi
Seemed - Igayelisv
Seeming - Nanelisgv
Seemingly - Iyagelisidasdi
Seems - Unelisvhi
Seen - Agohvi
Sees - Agowati
Seine - Agayaludi
Seized - Datsiniyvelvgi
Seldom - Iyudaliha
Select - Asuyesdi
Selected - Asuyedv
Selecting - Asuyesgv
Selection - Asuyesdi
Self - Owasv
Selfish - Udalvquodi
Sell - Ganadinvdi
Selling - Aninadegv
Senate - Galvladi dinilawigi
Senator - Galvladi digalawigi
Send - Adanvsdi
Sending - Adanvsgv
Sends - Adanvsga
Senior - Disquadisgi
Seniors - Dinisquadisgi
Sense - Udanvtedi
Sensible - Udanvtehisadv
Sensitive - Unetliyvsati
Sent - Adanvsv
Sentence - Disvsdodi
Sentiment - Yvwi nanelisgv
Sentimental - Nusdv nelisgv
Sentiments - Yvwi nidanelisgv
Separate - Tsudalehnai
Separately - Tsudalehnaiha
September - Dulisdi
Serial - Gayaisv
Series - Kanequovi utloyiha
Serious - Utlvyolisdi
Seriously - Utvyolistanvhi
Sermon - Alitsadodi
Serpent - Inadv
Servant - Atsinatlai
Servants - Digetsinatlai
Serve - Iyadadvnedi
Served - Iyadadvnelv
Service - Nadvnelv
Services - Nanadvnehv
Serving - Nadvnehvi
Session - Danilawiv
Set - Awisvdi
Sets - Diwisvdi
Setting - Diwisdi
Settled - Didadolatsedi
Settlement - Didadolatselv
Seven - Galiquogi
Seventeen - Galiquadu
Seventeenth - Galiquadusine
Seventh - Galiquogine
Seventieth - Galiquasgohine
Seventy - Galiquasgohi
Several - Hilvsgi
Severe - Ulosvstanvhi
Sew - Gayewisgv
Sewed - Uwayewisv
Sewing - Aniyewasvsgv
Sexton - Uhalvni ganoyvlisdisgi

Shabby - Gadoladi
Shack - Uyo adanelv
Shade - Udawadisgv
Shades - Dudawadisgv
Shadow - Udayvladv
Shake - Adelvdiyi
Shall - Asei
Shallow - Unvwoda
Shame - Adehohisdi
Shape - Udotlvsvi
Share - Adayotaedi
Sharp - Gosdaya
Shave - Alisdoyadi
Shawl - Asotlvdi
She - Nasgi ageyv
Shears - Dilasdoyadi
Shed - Dugatawolv
Sheep - Awi unodena
Sheet - Digvhida
Shell - Uyasga
Sheriff - Didaniyisgi
Shift - Didanetliyvsdi
Shin - Digvdageni
Shine - Utsisdalugisgi
Shingle - Svdalugi
Shining - Utsisdalugisgv
Ship - Tsiyu
Shipment - Wadi gohusdi
Shipments - Widadi gohusdi
Shipped - Wunvgi
Shipping - Anigosdodi
Ships - Tsiyu tsutanv
Shirk - Nvlisdelisgvna
Shirt - Hawini anuwo
Shirts - Hawini dinuwo
Shiver - Uwanawisgi
Shock - Usgasdanelv
Shocked - Usgasdanelvhi
Shoe - Alasulo
Shoes - Dilasulo
Shoot - Disdayosdi
Shop - Digalvwisdanedi
Shopping - Anadananesidohv
Shops - Tsunilvwisdanedi
Shore - Amayuladi
Short - Squalai
Shortage - Squalahigesdodi
Shorter - Squalihigesdi
Shortly - Squalihige
Shot - Disdayosdi
Shotgun - Usvdena
Should - Iyudina
Shoulder - Ganvwoi
Shout - Geluhvsdi
Shove - Gasadoyasdi
Shovel - Godesdi
Show - Unadvnelvdi
Showed - Udasehelvgi
Shower - Agasgi
Showing - Anadasehehvi
Shown - Unadasehelvgi
Shows - Danadvnelisgv
Shut - Asdudi
Shy - Udehosati

Sick - Utlvgi
Sickness - Utlvtsiyesgi
Side - Asquageni
Sides - Disquageni
Sift - Gvwisdadi
Sigh - Udanvtedodi
Sight - Agowadvdi
Sign - Gowelodi
Signature - Dudov gowelv
Signed - Uwowelanvgi
Signify - Gananugowisdi
Signing - Agowelisgv
Signs - Gowelia
Silence - Eluwei
Silent - Tonudvhna
Silk - Siligi
Silly - Udlasidvhi
Silo - Asquanigododi
Silver - Adelv unegv
Similar - Utloyi
Simple - Nutsosdvna
Simplicity - Nutsosdvna golisdi
Simply - Nutsosdvnaquu
Sin - Asgani
Since - Oni tsuwagudv
Sincere - Udohiyu nasgi
Sincerely - Udohiyu gvyoiyu
Sincerity - Udohiyu gohiyudi
Sing - Kanogisdi
Singing - Daninogisgv
Single - Siyvwi
Sink - Eladi igalisdodi
Sire - Asgaya
Sister - Ulv
Sisters - Anadalv
Sit - Uwola
Sitting - Aninvi
Situated - Nahna gesv
Situation - Nusdidanv
Six - Sudali
Sixteen - Daladu
Sixteenth - Daladusine
Sixth - Sudaline
Sixtieth - Sudalisgohine
Sixty - Sudalisgohi
Size - Nigvi
Sized - Igidv nigvnelv
Sizes - Nidegvi
Sizing - Igidv nagvnehv

Skate - Diliyodi
Skating - Atloladodiyi
Skein - Asdi
Skid - Didanisinegi
Skill - Asinasvi
Skillet - Gvnisdodi
Skin - Ganega
Skip - Adanawidvdi
Skirt - Asano
Skunk - Dila

Slab - Uyaladv
Slack - Wana
Slander - Uyo adaduhisdodi
Slang - Itse gawonihisdi
Slant - Udosati
Slap - Adasidvnisdi
Slate - Nvya digowelodi
Slave - Atsinatlai
Slaves - Digetsinatlai
Sled - Didanasinegi
Sleep - Galvdi
Sleeping - Galihvi
Sleepy - Galvsgi
Sleet - Ganesoasgv
Sleeve - Goyadv
Sleeves - Degoyadv
Slender - Galvdoli
Slept - Ulvnvgi
Slew - Atsilv
Slice - Galvdalvda
Slick - Dawisgage
Slide - Atloladodi
Slim - Galvdoli

Smiling - Uyetsitohv
Smoke - Tsugasvsdi
Smoking - Gogasgv
Smooth - Uwanadesgi
Smuggle - Gvsgalodi

Snag - Utlvdalvda
Snake - Inadv
Snap - Akanesdi
Sneak - Udadelisdi
Sneer - Adalisgananedi
Sneeze - Duyvsdoyv
Snip - Agalasdi
Snort - Squala kawoladesgv
Snow - Unatsi
Snowed - Uwutanv
Snowing - Gutisgv
Snub - Adadoladodi
Snuff - Tsola wanige

So called - Kaneistanvhi
Soak - Gadulasdodi
Soap - Ola
Sober - Nuyvsdesgvna
Social - Anadatlisisgv
Society - Unadotlvhi
Sock - Aliyo
Socks - Diliyo
Soft - Wanigei
Soil - Gadohi
Sold - Ganadinvda
Soldier - Ayawisgi
Soldiers - Aniyawisgi
Sole - Alasulo galisdlav
Solemn - Galvquodi adanvtedi
Solicit - Atayosdi
Soliciting - Atayolidohv
Solid - Akaliwohi
Solitary - Utselidv
Solo - Asiyvwi kanogisgi
Solution - Goluwadvda
Solvent - Yeliquu tsugvwalodi
Some - Igadv
Somebody - Giloi
Someone - Gilo asiyvwi
Something - Gohusdi
Sometime - Iyuquu nigalisdi
Somewhat - Nasgi yadvna
Somewhere - Nahna hilvtlv
Son - Uwetsi
Song - Kanogisdi
Songs - Dikanogidv
Sons - Tsuwetsi
Soon - Nulisdv
Sooner - Tleagesdi
Soot - Utsolvhida
Sore - Utsisdalv
Sorghum - Wadulisi
Sorrell - Gigage iyusdi
Sorrow - Uyoayelvnv
Sorry - Uyo ayelvdi
Sort - Disuyesdi
Sorts - Disuyedv
Sought - Uyalvgi
Soul - Galvquodi adanvdo
Sound - Unoyvgv
Sounded - Unoyvlisvgi
Sounds - Dunoyvgv
Soup - Ugama
Sour - Tsunatsoyasdi
Source - Didalehvsgv
Sources - Dotsudalenv
South - Uganawu
Southeast - Uganawu kalvgv
Southern - Uganawu iditlv
Sow - Siqua agisi

Space - Udlanvdv
Spade - Godesdi
Spake - Unetsvgi
Spaniard - Asquani
Spank - Adasidvnisdi
Spare - Ahiyasdi
Spark - Adawelagisgv
Sparse - Anigayoli
Speak - Kanegv
Speaker - Gawonisgi
Speaking - Gawonisgv
Speaks - Aninega
Spear - Digatisdi
Special - Utselidv
Specially - Utselidvha
Specific - Digosgi
Specifically - Kali Digovhi
Specified - Digovhi
Specify - Digosdiyi
Specimen - Gotsaledv digovhi
Specimens - Digotsaledg digovhi
Speculate - Awasvdiyi
Speech - Alitsadodi
Speeches - Analitsadohvsgv
Speed - Gatsanula
Spell - Disquelvdi
Spelling - Danisqueliyogv
Spend - Uwasgv
Spending - Uniwasgv
Spent - Uniwasv
Spider - Kahnanesgi
Spill - Atsewasdi
Spin - Adiqualadeyo
Spinning - Adiqualadeyasdi
Spinning wheel - Sdasdi
Spirit - Adanvdo
Spirits - Didanvdo
Spit - Alatsigasgv
Spite - Adalisgananedi
Spittoon - Alatsisquasdi
Splendid - Didolagi
Splendor - Didolagi dikanedi
Split - Distluyv
Spoil - Uyoasdi
Spoiled - Uyotsvhi
Spoke - Unetsv
Spoken - Unetsvgi
Spoon - Adidodi
Sport - Dinanelohvsgi
Sports - Dinelvdiyi
Spot - Udadalv
Sprain - Advlesdi
Spread - Ayesdvdi
Spree - Uyvsdesgv
Spring - Ama ganugogv
Sprinkle - Asdutlisdi
Sprout - Duyitlv
Spur - Ayvgisdi
Spy - Udelidv ugasesdi

Squabble - Unisdvdisdi
Squander - Atsewasdi
Square - Nvgi tsunvsiya
Squash - Squasi
Squat - Degatsilugv
Squaw - Ayvwiya ageyv
Squeak - Unoyvgv
Squeeze - Adasoasdodi
Squire - Atsilvquodi asgaya
Squirrel - Saloli

Stab - Gatisdi
Stable - Soquili uniyvsdi
Stack - Degasvdv
Staff - Analisdelvhidohi
Stage - Gawonihisdi ayodadlav
Stage coach - Yvwi ditinidohi
Stagger - Dudodagadisgv
Stagnant - Toganehv
Stain - Asgolvgv
Stair - Agilosvsdi
Stairs - Digilosvsdi
Stale - Uwetatsv
Stamp - Gayalvdi
Stamped - Gayalvnv
Stamps - Digayalvdi
Stand - Gadogv
Stand point - Nusdv dikanodi
Standard - Yeliquu didolagi
Standing - Anidonav
Stands - Danidoga
Stanza - Dudatlugv
Star - Noquisi
Starch - Disdagayadodi
Stars - Aninoquisi
Start - Anigisdi
Started - Unigistanv
Starting - Anigisdisgv
Starts - Anigisdi
Starve - Agona ayohuhisdi
Starved - Agona uyohusv
Starving - Agona igvnisisgi daniyohusga
State - Kanohedi
Stated - Unohelvgi
Statement - Kanohelvhi
Statements - Dikanohelvhi
States - Kanoheha
Stating - Kanohelvsgv
Station - Ulewisdi
Stationary - Igvyi gayehi
Stationery - Goweli digowelodi
Stations - Tsulewisdi
Statistics - Iga nulistanvsv
Status - Nusdidanv
Stave - Svdoni digotlvdi
Stay - Edoa
Steadily - Igatihai
Steady - Alisinahisdi
Steak - Waga hawiya
Steal - Ganosgisdi
Steam - Atsilv gasadoyasgi
Steamer - Tsiyu utana
Steel - Atsilv talugisgi
Steep - Galvladi
Steer - Ganali
Stem - Uwanigalv
Stenographer - Squala gowelisgi
Step - Alasgvda
Stepbrother - Dinadanvtli degegatihnav
Stepchild - Agatihnav ayoli
Stepdaughter - Utihnav ageyutsa
Stepfather - Utihna udoda
Stepmother - Utihna utsi
Stepping - Alasgvsgv
Steps - Alasgvsegv
Stew - Gunvhi
Stick - Ganasda
Sticky - Gayalvgi
Stiff - Ganetaya
Stigma - Uduhisdv
Still - Toi
Sting - Adatsvyasgi
Stir - Asuyedi
Stirrup - Alasidi
Stitch - Gayewisv
Stock - Unihv tsugvwalodi
Stockholders - Unatseli tsugvwalodi
Stockings - Anigeyv tsunaliyo
Stocks - Dunihv tsugvwalodi
Stole - Unosgisv
Stomach - Usquoli
Stone - Nvya
Stones - Aninvya
Stood - Gadogv
Stool - Gadi
Stop - Alewisdodi
Stopped - Ulewistanv
Stopping - Alewisdisgv
Stops - Analewisdisgv
Storage - Asquanigododi
Store - Adananv
Stores - Dadananv
Stories - Idigalvladi
Storm - Ganolvsgi agasgi
Story - Kanohelvsgi
Stout - Ulinigidv
Stove - Aganawohisdi
Straight - Gatsinosdv
Straightened - Gatsinosisanv
Strain - Alinigvnelv
Strange - Asegi
Strangely - Asegiyu
Stranger - Nagoligvna
Strap - Galvsdodi
Straw - Kanesga
Strawberry - Ani
Stray - Ulenahidv
Stream - Uweyvi
Street - Galanvdv
Streets - Degalanvdv
Strength - Nulinigvgv
Strenuous - Asdaya alinigvnedi
Stress - Dilasidodi
Stretch - Didanesdodi
Strict - Adanvtehisadv
Strictly - Adanvtehisanv
Strike - Gvnasdi
Strikes - Digvnasdi
Striking - Gvnihvi
Strip - Igvnadesdi
Stroke - Gvnilvhi
Strong - Ulanigida
Stronger - Wulinigvgv
Strongest - Utli iyulanigida
Strongly - Ulanigidiyu
Strop - Gvtlvdodi
Struck - Uwetilvgi
Struggle - Adisvsdi
Stub - Wagalisv
Stuck - Gadilv
Stud - Diganone
Student - Dedeloquasgi
Students - Donade loquasgi
Studied - Ugasestanvgi
Studies - Digasesdodi
Study - Agasesdodi
Studying - Dunagasesdv
Stuff - Galodi
Stumble - Udanasqualosdi
Stump - Unidlagv
Stung - Uwetsvyv
Stunk - Gawasvgvgi
Stunt - Nadvsgvna
Stupid - Nigolagvna
Style - Atsanvdi
Styles - Tsunatsanvdodi

Subdue - Adasegogisdi
Subject - Iyusdi kanohedi
Subjects - Iyusdi dikanohedi
Sublet - Wadadolasdodi
Sublime - Adasaladodi
Submit - Dudayohiselv
Submitted - Duyosv
Suddenly - Nulisdvquu
Suffer - Agilyoasdi
Suffered - Agiliyotsv
Suffering - Anigiliyogv
Sufficient - Yeliquu
Sufficiently - Yeliquu igai
Sugar - Kalisetsi
Suggest - Kaneisdodi
Suggested - Kaneistanv
Suggesting - Anineisdisgv
Suggestion - Kaneistanv
Suggestions - Unineistanv
Suggests - Anineisdi
Suicide - Uwasv udahisdi
Suit - Gadu dinuwo
Suitable - Dinadolagi
Suited - Tsunadolatsv
Suits - Gadutsunanuwo
Sullen - Uhisodi
Sum - Igai
Summer - Gogeyi
Summon - Adayanvdodi
Sun - Nvdo iga ehi
Sunday - Unadodaquasgv
Sunrise - Kalvgv
Sunset - Wudeligv
Sunshine - Agalisgv
Superintendent - Digatiya
Superior - Nugvwiyusadegi
Supervision - Unigvwiyusadegv
Supervisor - Nunigvwiyusv dunilvwisdanehv
Supper - Svhiye alisadayvdi
Supplement - Akalisisanvhi
Supplied - Adanelvgi
Supplies - Dadaneha
Supply - Adanedi
Supplying - Dadanehvi
Support - Alisdelvdi
Supported - Ulisdelvhv
Suppose - Iyvlisdi
Supposed - Nuwelisv
Supposing - Nanelisgv
Suppress - Ganahisdodi
Supreme - Wutanvi
Sure - Udohiyui
Surely - Udohiyusvi
Surety - Adudalvdi
Surface - Gadui
Surgeon - Ganagati
Surplus - Ugodidi
Surprise - Asquanigohisdi
Surprised - Asquanigosv
Surrender - Tsudayohisdi
Surrounded - Dagatuwistanv
Surrounding - Dagatuwisdisgv
Survey - Atlilosdi gadohi
Suspect - Adalawasedi
Suspected - Atsilawiselv
Suspend - Adananugowisdi
Suspender - Dinotlo
Suspicion - Galawasedi
Sustain - Agelasdi

Swab - Akayodane
Swamp - Amayulvdi saluyi
Swan - Sasa
Swarm - Aninohilidohv
Swear - Aselidodi
Sweater - Atsutsa unuwo
Sweep - Gvnosasdi
Sweet - Uganasdv
Sweetest - Wuganasv
Sweetheart - Tsunadadatlutugi
sweetness - Yeli uganasdv
Swell - Ahvyolida
Swift - Gatsinula
Swim - Adawosdi
Swimming - Adawosgv
Swindle - Adalonuhedi
Swing - Adanesoladedi
Sword - Hayelasdi ganvhida
Swore - Uselitanv

Sycamore - Kutsunegv
Symbol - Digvtlilosdodi
Sympathetic - Udadolitsati
Sympathize - Adadolisdi
Sympathy - Uwedolisdi
Syrup - Wadulisi
System - Iyahdvnelidasdi


Cherokee Sound Files