''the People's Paths home page!''
Copyright © 2004 NLThomas
All Rights Reserved


English to Cherokee ~ Words and Phrases
Begginning with "P"


Pace - Osdatlegi
Pack - Gaquenvdi
Package - Gaquenvhi
Packages - Digaquenvhi
Packed - Gaquenvnvhi
Packet - Gaquenvhi
Packing - Gaquenvsgv
Paddle - Aduhinidasdi
Padlock - Dagasi
Pads - Diyagalvdi
Page - Uquadadv
Pages - Duquadadv
Paid - Uguyvda
Pain - Ehisdv
Painful - Ehisdi
Paint - Galonedi
Painted - Galonedv
Painting - Anilonesgv
Parcel - Gaquenvhi
Pardon - Adadolisdi
Parent - Adagayvlige
Park - Atsawesolvsdodi
Parley - Digohisdodi
Parlor - Gadi kanusulv
Parole - Atsidolisdi
Parrot - Tsisqua gawonisgi
Parson - Alitsadohvsgi
Part - Igadv
Parted - Dunagalenvhv
Partial - Hilvsgi
Participate - Geladidasdi
Particular - Nasgina
Particularly - Nasgina gesv
Particulars - Nasgina degesv
Parties - Dunadatlisahv
Partly - Igadaquu
Partner - Unaligohi
Partnership - Unaligosv
Parts - Igadvha
Party - Unadatlisahv
Pass - Agadvlehisdi
Passage - Galohisdi
Passed - Ulosvgi
Passenger - Digatsanulo unatsa
Passer - Galosgi
Passes - Danilosgvi
Passing - Galosgv
Passion - Adageliyotsedi
Passive - Nidudaniyvsvni
Password - Ayvsdodi yigawesti
Past - Tsuqagutanvsv
Paste - Gayalvdi
Pastime - Alihelitsidasdi
Pastor - Digatiya
Pasture - Waga diyvdodi
Pat - Asidvnisdi
Patch - Galisdlav
Patent - Goluwadvhv igvnedi
Paternal - Tsugayvlige
Path - Usdi ganvnv
Pathetic - Uwedolisdi
Pathway - Galohisdi
Patience - Nvtsoasesgvna
Patient - Utlvgi
Patriot - Ugeyuhi
Patrol - Ugasesdvi
Patron - Alisdelisgi
Patronage - Alisdelvdi
Patrons - Analisdelisgi
Patter - Degawogv
Pattern - Ditlilosdodi
Patterns - Tsunatlilosdodi
Pauper - Uyo iyudvhnadegi
Pause - Alewisdodi
Pave - Ayesdvdi
Paving - Aniyesdvsgv
Pawn - Agatidasdodi
Pay - Aguyvdi
Payable - Agaguyvehi
Paying - Aguyisgv
Paymaster - Diguyisgi
Payment - Diguyvdi
Payments - Diguyvhvsdi
Pays - Aguyiha

Peace - Nvwato hiyadv
Peach - Quanv
Peaches - Hilvsgi quanv
Peak - Wigosdayv
Peanut - Tuya aniladisgi
Pear - Digadvdi
Pearl - Dagvna
Peas - Tuyunasdii
Pecan - Sohi aninvhida
Peck - Ginudodi iyutlilodv
Pedal - Alasidi
Peddle - Ganadesidasdi
Pedigree - Nunasdv tsugayvlige
Peep - Adagatodi
Peer - Unitloyi
Peg - Gahadodi
Pen - Digowelodi
Pen knife - Ayelasdi
Penalty - Udasdvdisdi
Pencil - digowelodi
Pending - Aliyilidohv
Pendulum - Adasoladesgi
Penitentiary - Didasdudi
Penniless - Adelv niduhvna
Penny - Saquu iyadanvtedi
Pension - Getsisdelisgi
Peon (Slave) - Digetsinatlai
People - Yvwi
Pepper (Plant) - Utsilv uniyvsdi
Pepper (Seasoning) - Diquayododi
Per - Nasgi igvnisisgi
Perceive - Vdanvtesgv
Percent - Saquu igadv unosdv
Perfect - Kaliwohi
Perfection - Asquadonvhi
Perfectly - Akaliwohi
Perform - Iyadvnedi
Performance - Nanadvnehv
Performed - Nudvnelv
Perfume - Alisdutlisdi
Perhaps - Aseyigi
Period - Alewisdodi
Periods - Dileweisdodi
Perish - Uyoasdi
Perjury - Gayegogi aseladadi
Permanent - Nigohilv
Permanently - Nigohilvi
Permission - Unelagi elisvi
Permit - Unelagi elisdi
Permits - Unelagi tselisv
Permitted - Unelagi uwelisv
Perpetual - Nigayelisv nigohilv
Perplex - Utsoasedi
Persecute - Adasdvdisdi
Persist - Natlvyolihvna
Person - Asiyvwi
Personal - Asiyvwi
Personality - Anisiyvwi nunasdv
Personally - Anisiyvwiha
Personate - Didatlilosdodi
Persons - Anisiyvwiha
Perspire - Ali galeyvsgv
Persuade - Ganiladedi
Persuaded - Atsiniladelv
Pertaining - Nasgi unodlagi
Pessimist - Utlvyolvhi
Pet - Udanvdi
Petition - Goweli atayohihi
Petticoat - Hawini asano

Pharisees - Aniqualisi
Pharmacy - Nvwoti adananv
Phase - Dadanetlivysegv
Philosophy - Uwolatsvhi
Phone - Dilinohedi
Phoned - Dilinohedi utanvgi
Photo - Ditlilostanv
Photograph - Tsagatlilostanv
Photographs - Digegatlilostanv
Phrase - Hilvsgi ikanetsa
Physical - Nulinigvgv
Physician - Ganagadi

Piano - Utanv dikanogisdi
Pick - Asuyesdi
Pick pocket - Didanasahvsgi
Picked - Usuyesv
Picking - Anasuyesgv
Pickle - Tsunatsoyasdi
Picnic - Unadatlisahv
Picture - Ditlilostanv
Pictures - Didatlilostanv
Pie - Gelisdogi
Piece - Agvhalvda
Pieces - Digvhaluyvhi
Pierce - Atalesdi
Piety - Duyugidv asdawadegi
Pig - Adv siqua
Pigeon - Woyi
Pile - Gasvdv
Pilfer - Ganosgisidasdi
Pill - Digisdi
Pillar - Gedv
Pillow - Aquasdo
Pillow case - Aquasdo galvdodi
Pin - Usquati
Pinch - Didaquenugisdi
Pine - Notsi
Pink - Gigage iyusdi
Pins - Tsusquati
Pint - Sudagedv
Pipe - Ganvnawa
Pistol - Squala galoque
Pit - Gado atalesv
Pitch - Adinvdi
Pitcher (Ball) - Udegi
Pitcher (Water) - Amaatlisdodi
Pitchfork - Kanesga wadinvdodi
Pity - Uwedolisdi

Place - Nahnai
Placed - Nanahwunvgi
Places - Dudotlvsvi
Placing - Wahvsgv
Plague - Utlvisdisgv
Plain - Nigvnv
Plainly - Gohisdi nigvnvna
Plan - Atlilosdodi
Plane - Ganohilido
Plank - Uyatena
Planning - Advnisdisgi
Plans - Ditlilosdodi
Plant - Gagoti
Planted - Gakanv
Planter - Gakanvsgi
Planting - Anikanvsgv
Plants - Digakohidi
Plate - Atelido
Plates - Ditelido
Platform - Dilasido
Play - Dinelodi
Played - Dunanelonv
Players - Dinanelohvsgi
Playing - Dananelohvsgv
Playmate - Dinanelohvsgi
Plaything - Dinelvdodi
Plea - Ateyosdi
Pleasant - Ulilohvsgi
Please - Howatsu
Pleased - Osi ayelvsga
Pleasing - Osi ayelvsgi
Pleasure - Alihelitsidasdi
Pleasures - Dilihelitsidasdi
Pledge - Adudalvdi
Pledged - Adudalvnvhi
Plenty - Eliquo
Pliable - Uwanige
Plier - Diganiyvdodi
Plod - Usganola
Plow - Gadalugodi
Plowboy - Atsutsa gadalugisgi
Pluck - Atsiladesdi
Plug - Asdudodi
Plum - Quanunasdi
Plunder - Adagiedi
Plunger - Gasadoyasdodi
Plural - Ugodidi
Plus - Kanequotsv

Pneumonia - Gola ehi udilegvsgv

Poach - Gudi uwetsi
Pocket - Adlawadv
Pocketbook - Adelv digalvdodi
Pocketknife - Ayelasdi
Pockets - Dadlawadv
Poems - Digoweli dikanohalvsgi
Poet - Digowelisgi dikanohelvsgi

Point - Gosdayi
Pointed - Wuselv
Points - Digosdayi
Poison - Adahihi
Poker - Atsvgaliyedi
Pole - Ganvhida ada
Police - Didaniyisgi
Policies - Tsunalasidodi
Policy - Dilasidodi

Polite - Alisinahisdi
Political - Adoyiyadv agvwali
Politics - Atogiyadv
Poll - Aselv
Poll tax - Asgoli ayeli aguyvdi
Pollute - Tlawotuha
Pond - Vdali
Ponder - Adanvtedi
Pool - Ganehv
Poor - Uyoiyudvnahedegi
Popcorn - Anatasgisgi
Popgun - Galoque ayelvhi
Popular - Unilvquodi
Population - Naniv yvwi
Porch - Doyitlv galitsode
Pork - Siqua hawiya
Port - Tsiyu ditaladisdi
Portal - Asduisdi
Porter - Adanelv atsinatlai
Portion - Igadv
Portrait - Didatlilostanv
Pose - Adalasdvnedi
Position - Nahna gadogv
Positions - Nahna anidogv
Positive - Udohiyu
Positively - Udohiyuhiya
Posse - Dinadaniyisgi
Possess - Nuwahnanv
Possible - Yeliquu
Possibly - Yeliquu yigi
Post - Gedvi
Post office - Goweli disduisdi
Postage stamp - Gayalvdi
Posted - Gayalvnv
Postman - Goweli diganidohi
Postmaster - Goweli disduisgi
Postpone - Gohidisdi
Postponed - Gohidvhi
Pot - Tsulasgi
Potatoes - Nuna anisaqualv
Potent - Ulanigidv
Pottage - Uwageda ugama
Pouch - Ganodvi
Pound - Sudageda
Pounds - Itsudageda
Pour (in) - Atlisdi
Pour (out) - Atsewia
Poverty - Udasdayohisedi
Powder - Dawelagisgi
Power - Ulanigvgv
Powerful - Ulanigidv
Powers - Nunalanigvgv

Practical - Didolagi
Practically - Utloyiquu
Practice - Alisinahisdodi
Prairie - Igodi
Prairie chicken - Tsitaga igodi ehi
Prairie dog - Gitli igodi ehi
Praise - Galvquododi
Prank - Utsanvhi
Pray - Adodolisdodi
Prayer - Vdadolisdodi
Preach - Alitsadodi
Preacher - Alitsadohvsgi
Precedent - Nadvnelv
Precious - Galvquodi
Precisely - Kaliwo didolagi
Prefer - Utli gvyelvdi
Preference - Utli ayelvhi
Preferred - Utli ayelvnv
Prejudice - Adadvyutsedi
Preliminary - Alenvdodi
Premium - Asasdvi
Prepaid - Igvyi aguyvdv
Preparation - Advnvistanv
Prepare - Advnvisdodi
Prepared - Advnvistanonvhi
Preparing - Advnvisdisgi
Presence - Edohvgi
Present - Edoa
Presentation - Danadanehvi
Presented - Udanelvgi
Presenting - Adanehvi
Presently - Nahiyuquu
Presents - Adaneha
Preserve - Asquanigododi
Preside - Tsudatinvdi
President - Ugvwiyuhi
Presidents - Unigvwiyuhi
Press - Dinileyidisgi
Prestige - Gvwagusdai
Pretend - Atselvdi
Pretended - Unatselvnv
Pretext - Atselvdiyi
Prettiest - Wuwodusv
Pretty - Uwoduhi
Prevail - Adasegogisdi
Prevailing - Adasegogisgi
Prevent - Alewistanv
Prevented - Ayoastanvhi
Previous - Tsuwagutanv
Previously - Tsuwagutanvsv
Price - Tsugvwalodi
Priced - Dagvwalotanv
Prices - Dunigvwalotanv
Pride - Atlvquodv
Priest - Alitsadohvsgi
Primarily - Igvyiditlv
Primary - Igvyi alenvdi
Prime - Alenisgv
Primer - Dilenvdodi
Prince - Ugvwiyuhi uwetsi awinutsi
Princess - Ugvwiyu uwetsiati
Principal - Nugvwiyusadegi
Principle - Ulisgoliyv
Principles - Dulisgoliyv
Print - Galeyadv
Printed - Galeyatanvhi
Printer - Digaleyvdisgi
Printing - Galeyvdisgvi
Prints - Digaleyatanv
Prior - Tsuwagutanvsv
Prison - Didasdudi
Private - Utselida
Privilege - Adlanvdadisgv
Prize - Asasdv
Probable - Yeliquu
Probably - Nudalulvna
Probate - Tsugvwalodi utiyv
Probe - Agadvdi
Problem - Agasesdodi igvnedi
Problems - Digasesdodi
Procedure - Ahilvsdiyi
Proceed - Ahilvsdi
Proceeded - Diyilvda
Proceedings - Ahilisv
Proceeds - Diyilvstanv
Process - Tsuligvwalanvhi
Procession - Ahilvsdi
Procure - Agisdi
Procured - Agidv
Prodigal - Nulasinadvna
Produce - Advhisdodi
Produced - Advhistanv
Produces - Advhisdi
Producing - Advhisdisgv
Product - Udvsvhi
Production - Advhisdodi
Products - Unadvhistanv
Profane - Usonvi
Profess - Gohiyudodi
Profession - Nugvwiyusv dideyohvsgi
Professional - Iyusdi iyadvnehi
Profile - Saquagati
Profit - Gotlvtanv
Profitable - Adotlvsgi
Profits - Digotlvtanv
Profound - Wudagonadv
Program - Iyadvnedi
Programs - Ididvnedi
Progress - Aliilisv
Progresses - Aliilegvi
Progressing - Aliilisvi
Prohibit - Ganvsdohisdi
Project - Aselvhi
Prolong - Gohidisdi
Prominent - Tsudanotsali
Promise - Atuyasdodi
Promised - Atuyastanv
Promises - Dituyasdanelv
Promising - Atuyasdisgv
Promote - Kanequosdi
Promotion - Galvladitlv adagodi
Prompt - Nulisdv
Promptly - Nulisdvi
Promptness - Nulisdvquu
Prone - Atleyvsdodi
Pronounce - Kaneisdi
Proof - Gohiyudodi
Proofs - Digohiyudodi
Proper - Didolagi
Properly - Didolatsegi
Property - Tsugvwalodi nigvhnanv
Prophecy - Adelohohisdi
Prophet - Adelohosgi
Proportion - Igatiha
Proposal - Asgolvdodi
Propose - Alitayosdi
Proposition - Asgoladisgv
Propound - Atayosdi
Prose - Kali nidadolagvna
Prosecute - Adayilidasdi
Prospect - Udugi gagvdi
Prospective - Udugi degvsv
Prospects - Udugi digagvdi
Prosper - Tsudvdi
Prosperous - Unequotsehi
Protect - Adasdelvdi
Protected - Udasdelvhv
Protection - Alisdelvdodi
Protector - Alisdelisgi
Protest - Digatilvsdi
Protract - Gohidisdi
Proud - Utlvquodi
Prove - Gohiyudodi
Proved - Gohiyutanv
Proven - Gohiyutanvhi
Proves - Gohiyudi
Provide - Adanelanedi
Provided - Adanelanv
Providence - Unelanvhi agatiya
Provides - Dadanelane
Providing - Anadanelasgv
Provision - Alisdelvdodi
Provisions - Unalisdelvdodi
Proxy - Agisdisgi
Proxy's - Anigisdisgi
Prudence - Geyatahi
Prudent - Ulasinahisdi
Prune - Digvnigoladiyi

Psalm ps Dikanogidv

Public - Yvwi unedasdi
Publication - Deganotsalv
Publications - Duninotsalanv
Publicity - Diganotsali
Publish - Diganotsalvdi
Published - Galeyvtanvhi
Publisher - Digaleyvdisgi
Publishes - Deganotsalvsga
Publishing - Danileyvdisgi
Pudding - Asuyelvhi
Puff - Atsotasdi
Pugnose - Kayvsilugi
Pull - Ganasanesdi
Pulled - Unasanesv
Pulling - Ganasanesgv
Pulpit - Unaledi
Pulse - Tsuwadunohi
Pump - Gasadoyasgi
Pumpkin - Iya
Punch - Atalesdi
Punctual - Aselvi
Punish - Adasdvdisdodi
Punishment - Osdvdisdi
Puny - Odanila
Pupil - Dideloquasgi
Pupils - Dinadeloquasgi
Puppet - Agadanvtehehi
Puppy - Gitli adv
Purchase - Awahisdi
Purchased - Awasvhi
Purchaser - Uwasgi
Purchases - Diwahisdi
Purchasing - Owasgv
Pure - Udanvgalvda
Purely - Udanvgalisadv
Purify - Ganvgalvdi
Purple - Gigesdi
Purport - Adanvtediyi
Purpose - Uyelvdvi
Purposes - Niduyelvdvi
Purse - Gohusdi galvdodi
Purvey - Adanelodiyi
Push - Gasadoyasdi
Put - Wadiyi
Puts - Wahvsgv
Putting - Danihvsgv
Puzzle - Utsosdi


Cherokee Sound Files